514 475-6718

Kadri Sherifi, përkthyes i autorizuar  shqip-frëngjisht

 

Anëtar i Urdhërit të përkthyesve, terminologëve dhe interpretëve të Kebekut (OTTIAQ)

 

Përkthime shqip – frëngjisht

Para se të bëni përkthimin e dokumenteve, duhet të siguroheni  se një gjë e tillë është e paevitueshme.  Nuk keni nevojë të përktheni disa dokumente të lëshuara  në dy gjuhë:  shqip- frëngjisht ose shqip - anglisht. 

Për shembëll, çertifikata e lindjes  nga Shqipëria në gjashtë gjuhë pranohet si e tillë kur të gjitha të dhënat  janë në frëngjisht ose në anglisht. E kam përkthyer tashmë atë dokument  sepse në emërimin e shtetit shkruhej  “Shqipëri” në vend se të shkruhej  “Albanie” në frëngjisht apo “Albania” në anglisht.  Emrat e muajve duhet të shkruhen gjithashtu në njërën nga këto gjuhë ose me shifra.


Çmimet


• Diplomë, çertifikatë e lindjes / familjare/ e martesës, listë notash (1 vit), dëftesë pjekurie (viti i fundit), patentë shoferi, vërtetim (në një faqe)

40 $
(Ky është çmimi minimal për përkthimin e një dokumenti)

• Listë notash me më shumë se një vit, dëftesë pjekurie (4 ose 5 vite)

60 $

• Dokumentet që kanë më shumë se 400 fjalë dhe nuk futen në kategoritë e lartpërmendura si kontrata, plane mësimore, e tjera, llogariten sipas numrit të fjalëve. 

0,15$ për fjalë.

Shënim 

Çmimet  e lartpërmendura janë fikse  dhe për të gjithë klientët njësoj.
Për shkak të detyrimeve të administrimit dhe përgjegjësisë trivjeçare kundrejt Urdhërit të Përkthyesve, nuk ofroj shërbime të verifikimit të dokumenteve zyrtare të përkthyera nga të tjerët.
Çdo dokument i përkthyer përmban datën e përkthimit dhe një numër reference i cili shënohet edhe në faturë.

Kontakti

Mund t’më kontaktoni në telefon në numrin: 514 475-6718
Ose më shkruani në: kadrisherifi@gmail.com 

Për dërgim të dokumenteve me postë:
Kadri Sherifi
6801, boulevard des Roseraies, app. 604
Anjou, Québec, H1M 3R6